MRU dėstytojos dr. Birutės Pitrėnaitės tinklalapis

Published research papers/ Mokslinės publikacijos

Published research papers  
Mokslinės publikacijos  
   
17. Pitrėnaitė, Birutė. Saugios savivaldybės Lietuvoje vizija : poreikis, prielaidos ir iššūkiai // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ pranešimų rinkinys (2) = Security of society in the global context : the Annual International Scientific – Practical Conference “Challenges of globalization in securing public security” : conference proceedings (2), 2010 12 9-10 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. – 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010, [Nr.] 2, p. 187-199.

16. Pitrėnaitė, B. The Role of the Media in Developing an Emergency Culture in Lithuanian Society in Vasiljevienė, N., Jurčiukonytė, A. (eds.). Environmental Ethics: the Power of Ethics for Sustainable Development (Экологическая этика: сила этики для устойчивого развития). Vilnius: MRU. 2010.

15. Pitrėnaitė, B. Increasing Effectiveness of Emergency Management in Lithuania (orig. Ekstremalių situacijų valdymo veiksmingumo didinimas Lietuvoje). Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai (Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development). 2009, №  19 (4), p. 52-60. ISSN 1822-6760.
14. Pitrėnaitė, B. The Role of Lithuanian Media in Developing a Disaster Culture within Society  (orig. Lietuvos žiniasklaidos vaidmuo ugdant visuomenės savisaugos kultūrą). Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos (Economics and Management: Topicality and Perspectives). 2009, № 1(14), p. 206-216.
13. Pitrėnaitė, B. Concepts for Formation and Implementation of Emergency Management Policy (orig. Ekstremalių situacijų valdymo politikos formavimo koncepcijos ir jų įgyvendinimas. Viešoji politika ir administravimas (Public Policy and Administration). 2009, №  28, p. 62-70.
12. Pitrėnaitė, B. Increasing Effectiveness of Emergency Management in Lithuania (orig. Ekstremalių situacijų valdymo veiksmingumo didinimas Lietuvoje). Doctoral Dissertation, Social Sciences, Management and Administration. 2009, 316 p. ISBN 978-9955-19-147-6
11. Pitrėnaitė, B. Risk Assessment in Emergency Management (orig. Rizikos vertinimas ekstremalių situacijų valdyme. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos (Economics and Management: Topicality and Perspectives). 2008, №  3 (12), p. 231-243.
10. Pitrėnaitė, B. Emergency Communication: Theoretic Aspects and Practice in Lithuania (orig. Ekstremalių situacijų komunikacija: teoriniai aspektai ir situacija Lietuvoje). Viešoji politika ir administravimas (Public Policy and Administration). 2008, № 17, p. 35-46. ISSN 1648-2603.
9. Pitrėnaitė, B. The Principles of Emergency Management System Design and their Assessment (orig. Ekstremalių situacijų valdymo sistemos projektavimo principai ir jų vertinimas). Viešoji politika ir administravimas (Public Policy and Administration). 2007, №  22, p. 17-28. ISSN 1648-2603.
8. Pitrėnaitė, B. Emergency Management System in Lithuania: Functions and Complications to Implement them. Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science. Kiev: Dobrov research Institute of National Academy of Sciences. 2007, № 1, p. p. 14-26. ISSN 0374-3896.
7. Pitrėnaitė, B. The Influence of Social Factor on Emergency Management (orig. Socialinio veiksnio įtaka ekstremalių situacijų valdymui). Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos (Economics and Management: Topicality and Perspectives). 2007, № 1(8), p. 230-238. ISSN 1648-9098.
6. Pitrėnaitė, B. The Issues of Emergency Management System Development in Lithuania (orig. Lietuvos ekstremalių situacijų valdymo plėtros problemos). Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos (Economics and Management: Topicality and Perspectives). 2006, № 1 (6), p. 135-144. ISSN 1648-9098.
5. Pitrėnaitė, B. The Influence of Legal Regulation on Effectiveness of Emergency Management (orig. Teisinio reglamentavimo įtaka ekstremalių situacijų valdymo veiksmingumui). Jurisprudencija: mokslo darbai (Jurisprudence: Research Papers). 2006, № 5(83), p. 90-101. ISSN 1392-6195.
4. Pitrėnaitė, B. The Role of Human Resources in Emergency Mmanagement. Changes in Social and Business Environment : proceedings of the 1st international conference, November 17-18, 2006, Lithuania,  Kaunas University of Technology, Panevėžys Institute, Martinther University, University of Tartu. Institute for Social Research: Technologija, 2006, p. 163-173.
3. Orenius A.K., Pitrėnaitė B. Peculiarities and Problems of Military Personnel (orig. Kariuomenės personalo specifika bei problemos). Investment in Human Resources: Endeavour at Competitive Abilities. Proceedings of the international conference. Vilnius: Biznio mašinų kompanija, 2006, p. 86-93.
2. Pitrėnaitė B. Peculiarities of Performance Audit in Armed Forces (orig. Kariuomenės veiklos audito specifika).  Viešoji politika ir administravimas (Public Policy and Administration). Vilnius: LTU Leidybos centras, 2005, № 14, p. 62-72. ISSN 1648-2603.
1. Orenius A.K., Pitrėnaitė B. Problems of Female in Lithuania Armed Forces (orig. Moters karjeros problema Lietuvos kariuomenėje). Viešoji politika ir administravimas (Public Policy and Administration). Vilnius: LTU Leidybos centras, 2005, № 12, p. 119-126. ISSN 1648-2603.
 

VladWordPress -- XHTML 1.0